انجمن روان‌شناسی ایران (Iranian Psychological Association) بزرگ‌ترین انجمن روان‌شناسی کشور است که در کنار سازمان نظام روان‌شناسی به عنوان ستون دانش روانشناسی در ایران به شمار می‌رود