قانون جذب یکی از نظریات شبه علمی و غیر واقعی است که هواداران بسیاری در سراسر جهان دارد و از نظر علمی کاملا رد شده است