معنا درمانی یا لوگوتراپی رویکردی درمانی در روان‌شناسی است که ویکتور فرانکل آن را بنیان گذاشت و به عنوان یکی از رویکردهای جدید مورد استفادهٔ درمانگران قرار می‌گیرد