سلامت روان یا بهداشت روانی یعنی عدم وجود اختلالات روانی در فرد، توانمندی سازگاری با محیط و دیگران، ثبات عاطفی و هیجانی. سلامت روان به اندازهٔ سلامت جسمانی اهمیت دارد