ذهن‌آگاهی یا مایندفولنس فرآیندی روانشناختی برای  آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت و پیش‌داوری است. به بیان دیگر پرورش هشیاری و آگاهی در زمان حال بدون قضاوت همان مایندفولنس است.