واژهٔ نورو سایکولوژی از نورو به معنای عصب و سایکولوژی به معنای روان‌شناسی تشکیل شده است