فردریش نیچه فیلسوف برجستهٔ آلمانی بود که تأثیر شگرفی روی برخی از روانشناسان داشته است