کابوس رویایی ترسناک و پریشان کننده است که ممکن است ریشه در ناهشیار ذهن یا رویدادهای روزانه‌ای داشته باشد که برای ما پیش آمده است. هم‌چنین یکی از نشانه‌های برخی از اختلالات روانی کابوس است