فوبیای مدرسه، مدرسه هراسی یا ترس از مدرسه حالتی است که در آن کودک از رفتن به مدرسه هراس دارد و تمایل به حضور در مدرسه ندارد. در این شرایط کودک با حضور در مدرسه احساس پریشانی می‌کند.

ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه

راهکارهای برخورد با ترس از مدرسه یا فوبیای مدرسه

ترس از مدرسه، مدرسه هراسی یا فوبیای مدرسه چیزهایی است که برخی از پدر و مادران هنگامی که کودکشان را برای نخسیتن بار به مدرسه می‌فرستند ب...

ادامه مطلب