اعتماد به نفس به معنای باور داشتن و ایمان به توانمندی‌های و ویژگی‌هایمان برای دستیابی به موفقیت در انجام کارهاست. اعتماد به نفس را نباید با عزت نفس اشتباه گرفت.