مارتین سلیگمن پدر روان‌شناسی مثبت‌نگر است و یکی از روان‌شناسان برجستهٔ آمریکاست وی با بنیان نهادن مکتب روان‌شناسی مثبت‌گرا تحولی در دانش روان‌شناسی و روان‌درمانی پدید آورد