فراخود یکی از بخش‌های ساختار شخصیت ذهن انسان است که با نام خود آرمانی یا سوپر ایگو نیز شناخته می‌شود فراخود نقطهٔ مقابل نهاد است