آزمون یا تست روان‌شناسی برای سنجش و ارزیابی مسائل گوناگون از جمله شخصیت، افسردگی، استرس، و … که استاندارد و علمی هستند و روایی و پایایی دارند