خشونت علیه زنان هر گوه رفتار فیزیکی یا کلامی نسبت به زنان با هدف آزار و آسیب به آنان است. ۲۵ نوامبر روز جهانی نه به خشونت علیه زنان است که توسط سازمان ملل نام‌گذاری شده است.