اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از اختلالات شخصیت است که با فقدان عاطفه، وجدان و انجام رفتارهای بزهکارانه شناخته می‌شود