هوش مصنوعی یا هوش ماشینی به هوشمندی نشان‌داده‌شده به‌توسط ماشین‌ها در شرایط مختلف، گفته می‌شود که در مقابل هوش طبیعی در انسان‌ها قرار دارد