تبعیض به معنی رفتار متفاوت یا ترجیح برخی از افراد به دیگران است. تبعیض انواع گوناگون دارد مانند تبعیض جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض دینی و …

آیا پدر و مادر بین فرزندان فرق می‌گذارند؟

آیا پدر و مادر بین فرزندان فرق می‌گذارند؟

آیا احساس می‌کنید پدر و مادر میان فرزندانشان فرق می‌گذارند؟ آیا از پدر و مادرتان شنیده‌اید که پدر و مادر بین فرزندان فرق نمی‌گذارند و ه...

ادامه مطلب