تبعیض به معنی رفتار متفاوت یا ترجیح برخی از افراد به دیگران است. تبعیض انواع گوناگون دارد مانند تبعیض جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض دینی و …