خیانت یا عدم وفاداری رفتاری است که شخصی نسبت به دیگری انجام می‌دهد و از اعتماد وی سو استفاده می‌نماید