گروه درمانی یکی از روش‌های روان‌درمانی است که در آن حداقل ۵ نفر حضور دارند