عادت به مجموعه‌ای از کارها گفته می‌شود که به سادگی و معمولاً ناخودآگاهانه قابل انجام هستند. عادت‌ها می‌توانند خوب یا بد باشند و نیز قابل تغییر هستند