هک مفهومی است مه معانی گوناکونی دارد به طور کلی هک به معنی دسترسی و تغییر در یک سامانه یا سیستم به منظور بهبود یا تخریب است.