توهم یا هالوسینیشن به تجارب احساسی کاذب و غیر منطقی گفته می‌شود که حواس پنج‌گانه فرد را دچار خطا می‌کند. در چنین شرایطی فرد چیزهایی می‌بیند یا می‌شنود که وجود خارجی ندارند