ارنست هیلگارد یکی از روان‌شناسان برجستهٔ آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد بود که پژوهش‌های ارزشمندی دربارهٔ هیپونتیزم و آثار آن به انجام رساند وی به همراه اتکینسون کتاب زمینهٔ روان‌شناسی را نوشت که بارها تجدید چاپ شده است