آرشیواحتکار

اختلال احتکار یا انبار کردن
اختلال وسواس یا OCDاختلالات روان‌شناختی

اختلال احتکار یا انبار کردن

اختلال احتکار، انبار کردن یا Hoarding Disorder اختلال روانی است که افراد مبتلا به آن، به طور افراطی اشیاء و چیزهایی را گردآوری می‌کنند. آن‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند انبوهی از...