منابع انسانی دربرگیرندهٔ افرادی است که در یک سازمان کار می‌کنند و آن را به حرکت در می‌آورند. به بیان دیگر نیروی انسانی یکی از منابع ارزشمند یک سازمان یا شرکت است