هیپنوتیزم  یا خوابگری روشی علمی و اثبات شده برای دسترسی به سطوح عمیق‌تر ذهن انسان است. به بیان دیگر با هیپنوتیزم می‌توانیم از سطح هشیاری فراتر رویم و به ناهشیار ذهن دسترسی داشته باشیم.