تنبلی یعنی عدم تمایل به انجام کارها با وجود توانمندی برای انجام کار. تنبلی را نباید با اهمال‌کاری اشتباه گرفت. برای درمان تنبلی نوشته‌های این بخش را بخوانید