مهد کودک یا کودکستان آموزشگاه و محل نگه‌داری است که پیش از سن مدرسه کودکان به آن فرستاده می‌شود تا بتوانند روند آمادگی برای مدرسه را سپری نمایند این کار در رشد فکری کودکان نقش مهمی دارد