هرم مزلو (هرم مازلو) که با نام هرم سلسله مراتب نیازهای انسان نیز شناخته می‌شود یکی از نظریات مهم آبرهام مزلو است که بر اساس آن سطوح مختلف نیازهای انسان را شناسایی و طبقه‌بندی کرد