آبرهام مزلو (آبرهام مازلو) یکی از روان‌شناسان انسان‌گرای آمریکایی بود که بیش‌تر به خاطر نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان یا همان هرم مزلو شناخته شده است