صدابیزاری یا میسوفونیا اختلالی عصبی است که بر اثر آن بسیاری از صداها برای فرد آزاردهنده و رنج‌آور است. میسوفونیا را نباید با فونوفوبیا اشتباه گرفت