اخلاق به اصول و قوانین رفتاری و ارزش‌هایی گفته می‌شود که جامعه آن را به عنوان هنجار در نظر می‌گیرد و عدم رعایت آن به معنای رفتار ناپسند است