نوروفیدبک یا بازخورد عصبی (NFB) نوعی بیوفیدبک است که در آن فعالیت‌های مغزی به صورت لحظه‌ای روی نمایشگر به فرد نشان داده می‌شود.