خانه سالمندان مکانی با امکانات رفاهی است که از سالمندان به طور تخصصی نگه‌داری می‌کنند اما زندگی در خانه سالمندان می‌تواند فرد را دچار مشکلات روحی از جمله افسردگی نماید پس در انتخاب خانه سالمندان باید به کیفیت محیط و خدمات توجه نمود