مشنور اخلاقی به معنای کلیه قوانین و مسائلی است که از سوی فرد یا افرادی باید رعایت شود برای نمونه منشور اخلاقی برای روان‌شناسان وجود دارد که نشان‌دهندهٔ اصول اخلاقی است که یک روان‌شناس باید در برابر درمانجوی خود رعایت کند