برنامه‌ریزی به معنای مهارت مدیریت زمان برای انجام کارها با کیفیت مطلوب است برنامه‌ریزی می‌تواند محدود به یک موضوع خاص شود برای نمونه برنامه‌ریزی شغلی، برنامه‌ریزی تحصیلی؛ و می‌تواند کلی نیز باشد مانند برنامه‌ریزی روزمره