تجاوز یا آزار جنسی رفتاری پر خطر، ناهنجار و مجرمانه است که در آن فرد متجاوز طرف مقابل را به رابطه بدون تمایل وادار می‌نماید