آشتی به معنای گذر کردن از رنجشی است که کسی برای ما پدید آورده و با هدف ادامهٔ روابط میان‌فردی و بهبود این رابطه انجام می‌شود