خودشکوفایی به معنای این است که بتوانیم با توانمندی‌ها و ویژگی‌هایمان به اهدافمان دست یابیم و بر کاستی‌هایمان چیره شویم. نخستین بار آبرهام مزلو خودشکوفایی را در نظریه سلسله مراتب نیازهای انسان یا هرم مزلو مطرح کرد