خودزنی شامل هر گونه رفتاری است که باعث آسیب جسمانی توسط خودمان به خودمان می‌شود. این خودزنی می‌تواند شامل کبودی، جراحت یا آسیب‌های جدی شود.