شاتر آیلند یا جزیره شاتر یکی از برترین فیلم های روانشناسی است