سندرم استکهلم پدیده‌ای است که در آن قربانی یا گروگان نسبت به گروگانگیر یا شکنجه‌گر خود احساس همدلی و دلسوزی دارد و ممکن است به او کشش عاطفی پیدا کند.