روانشناسی وب یا وب سایکولوژی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به بررسی تعامل انسان و وب‌سایت‌ها می‌پردازد. این شاخه از روان‌شناسی بسیار نوپاست و تعداد کمی از روان‌شناسان در این زمینه فعالیت می‌کنند