ADHD یا اختلال نقص توجه – بیش‌فعالی یکی از اختلالات عصبی رشدی است که در آن فرد از مشکل تمرکز و توجه و نیز فزون‌کنشی رنج می‌برد