نوشیدنی‌های الکلی یا مشروبات الکلی شامل نوشیدنی‌هایی هستند که در آن‌ها اتانول به کار رفته است و نوشیدن آن باعث مستی می‌شود