مشاوره راهکاری مناسب برای حل مشکلات فردی، خانوادگی و شغلی است