ترس یکی از احساسات بنیادین انسان است که وجود آن برای بقای انسان لازم و ضروری است. در هنگام ترس سیستم سمپاتیک فعال می‌شود در این شرایط ضربان قلب افزایش و تنفس سریع‌تر می‌شود