نشخوار ذهنی یا نشخوار فکری تمایل به تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل به صورت ناکارآمد دربارهٔ مسائل و مشکلات است که به حل مسئله نمی‌انجامد و باعث افزایش پریشانی و اضطراب در فرد می‌گردد

نشخوار ذهنی چیست؟ تفاوت نشخوار فکری و وسواس چیست؟

نشخوار ذهنی چیست؟ تفاوت نشخوار فکری و وسواس چیست؟

نگرانی، نشخوار ذهنی و وسواس، سازه‌های روان‌شناختی به‌هم‌‌پیوسته‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز اختلالات روان‌شنا...

ادامه مطلب