سندرم پیش از قاعدگی یا PMS در زنان رخ می‌دهد. سندرم پی ام اس مجموعه‌ای از نشانه‌های جسمانی و روانی است که با چرخهٔ قاعدگی و عادت ماهانه در ارتباط است. همان گونه که از نام این سندرم پیداست پیش از خون‌ریزی بروز پیدا می‌کند.