خواب یکی از نیازهای بنیادین تمام موجودات زنده است. انسان به طور میانگین به ۷ -۸ ساعت خواب در شبانه‌روز نیاز دارد اگر خواب فرد کافی یا باکیفیت نباشد به اختلال خواب دچار می‌شود